Wiki

빌리 아일리 시 영상

빌리 아일리 시 영상

빌리 아일리시가 과거 동양인 비하 표현을 사용한 영상이 확산돼 논란이 되고 있다. 아일리시는 이에 대해 사과하며 당시 그 단어가 아시아…
Sukuna Jar Incident: A Pivotal Moment in Jujutsu Kaisen

Sukuna Jar Incident: A Pivotal Moment in Jujutsu Kaisen

In the realm of Jujutsu Kaisen, the Sukuna Jar Incident stands as a pivotal moment that reshaped the storyline and…
Tenge Tenge Là Ai? 7 Bí Mật Về Tenge Tenge Gây Sốc Bạn Nên Biết

Tenge Tenge Là Ai? 7 Bí Mật Về Tenge Tenge Gây Sốc Bạn Nên Biết

Tenge tenge là một hiện tượng mạng xã hội đến từ Uganda, được biết đến bởi điệu nhảy "tenge tenge"…
Back to top button